الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

2 کارشناس ارشد سینما، پردیس بین‌المللی فارابی، دانشگاه هنر

چکیده

این مقاله با بررسی عنصر شخصیت به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر فیلمنامه‌نویسی برای سینما و تلویزیون به مقایسة فنون شخصیت‌پردازی بکار رفته در فیلم و مجموعة تلویزیونی اقتباسی فارگو می‌پردازد. چگونگی اقتباس از سینما برای تلویزیون بطور کلی تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته‌ است. روش تحقیق در این مقاله بر دیدگاه ساختارشکنانة دن سیگر در گسست از قواعد ساختار سه‌پرده‌ای استوار است. به این منظور، نخست نظرهای کلاسیک دربارة شخصیت‌پردازی، قراردادهای رایج و فرمولی در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر اساس یافته‌های این مقاله، فنون بکار رفته به منظور بسط شخصیت‌پردازی‌ها و روابط بین شخصیت‌ها در فارگو شامل این موارد است: انتساب ویژگی‌ها و نقص‌هایی به شخصیت به منظور همراه کردن مخاطب با آنها؛ بسط روابط بین شخصیت‌های اصلی با شخصیت‌های فرعی و با یکدیگر؛ تبدیل شخصیت‌های دوبعدی به شخصیت‌های سه‌بعدی؛ تبدیل شخصیت‌های فرعی به شخصیت‌های اصلی؛ حذف یا افزودن شخصیت‌های فرعی؛ و افزودن شخصیت‌هایی کاملاً جدید. بر اساس یافته‌های این مقاله، روش «اشتقاق شخصیت‌های فرعی از شخصیت‌های اصلی یا فرعی» رایج‌ترین روش برای گسترش فیلمنامة سینمایی به مجموعة تلویزیونی است.  

کلیدواژه‌ها


 

  تروبی، جان(1395). آناتومی داستان: بیست و دو گام تا استاد شدن در داستان‌گویی، ترجمة محمد گذرآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر ساقی.

   دنسیگر، کن و راش، جف(1394). فیلمنامه‌نویسی متفاوت: گسست موفق از قواعد، ترجمة محمد شهبا، چاپ دوم، تهران: هرمس.

   سیگر، لیندا(1388). نگارش فیلمنامة اقتباسی، ترجمة عباس اکبری، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.

   سیگر، لیندا(1392). فیلمنامه‌نویسی پیشرفته، ترجمة محمد گذرآبادی، چاپ اول، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

   شهبازی، شاهپور(1393). تئوری‌های فیلمنامه در سینمای داستانی 1، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر چشمه.

   فیلد، سید(1395). چگونه فیلمنامه بنویسیم، ترجمة عباس اکبری، چاپ نهم، تهران: نیلوفر.

   مارتین، والاس(1395). نظریه‌های روایت، ترجمة محمد شهبا، چاپ هفتم، تهران: هرمس.

   مک‌کی، رابرت(1395). داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی، ترجمة محمد گذرآبادی، چاپ پانزدهم، تهران: هرمس.

   موناکو، جیمز(1385). چگونگی درک فیلم: چگونه فیلم بخوانیم، ترجمة حمیدرضا احمدی لاری، چاپ دوم، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.