تدوین شاخص‌های ارزیابی استراتژیک رسانه خدمت عمومی در حوزه فنی و زیرساخت صداوسیما با بهره‌گیری از کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

10.22085/javm.2019.199128.1392

چکیده

یکی از انواع نظام‌های مدیریت و مالکیت رسانه‌ای، رسانه خدمت عمومی است که برمبنای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شکل گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد نظام مطلوب مدیریت رسانه‌ در سازمان صداوسیما نیز الگوی رسانه خدمت‌محور است. حضور موثر در زیست‌بوم به‌شدت رقابتی، متغیر و پیچیده‌ صنعت رسانه، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و مهمتر از آن ارزیابی و اصلاح این راهبردها است. فقدان شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد، موجب اتلاف منابع مالی و سرمایه‌های انسانی خواهد شد. حوزه فنی و زیرساخت به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های کلیدی سازمان صداوسیما که مسئولیتی راهبردی در تقویت و تکمیل نقش سایر ارکان این سازمان برعهده دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست. سئوال این پژوهش این است که «شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی کدامند؟» محقق در گام نخست، با استفاده از روش اسنادی، متون و منابع مهم انتشاریافته توسط مراجع بین‌المللی در حوزه رسانه خدمت عمومی را مورد بررسی قرار داده و یازده مفهوم را احصاء نموده است. در گام دوم، با تطبیق کلیه برنامه‌های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما با این مفاهیم، چهار استراتژی (مشتمل بر ده برنامه راهبردی) متناظر با دو مفهوم رسانه خدمت عمومی یعنی «جامعیت» و «تمایز» استخراج شد که نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی راهبردی سازمان صداوسیما، ویژگی‌های این نظام رسانه‌ای انعکاس یافته است. در نهایت، با استفاده از کارت امتیازی متوازن و برگزاری چهار جلسه‌ی گروه متمرکز، شاخص‌های ارزیابی در چهار بعد فرآیندها، مالی (اقتصادرسانه)، رشد و یادگیری (سرمایه انسانی) و مشتری (مخاطب و ذینفع) شناسایی و تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تدوین شاخص‌های ارزیابی استراتژیک رسانه خدمت عمومی در حوزه فنی و زیرساخت صداوسیما با بهره‌گیری از کارت امتیازی متوازن

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rahmati
  • Mahdokht Broujerdi Alavi
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

The importance of creativity and innovation on one hand and meeting the needs of the audience on the other hand in a television programming are two basic elements that planners have turned their attention to them. The success of a program or modifying its brand is summarized in a phrase, "audience, his growth and development through the production of a rich cultural content - the value in the national media." Therefore, the purpose of this study is to present a conceptual structural modeling of branding along with entrepreneurial marketing in the television program market. For this purpose, the literature and the subject matter of the subject were first investigated and analyzed using themes and influence of those factors were extracted. Using interpretive structural modeling, according to industry experts and professors in this field (8 academic experts and 13 industrial experts), television branding model was designed. In order to select the experts in the interview, the snowflake sampling method was used. The research results show that the model includes 14 components of the television branding. In addition, the results indicate that the brand has been influenced by marketing and satisfaction and loyalty of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رسانه خدمت عمومی
  • صداوسیما
  • فنی و زیرساخت
  • کارت امتیازی متوازن