رابطه میان هویتِ مقاومت و قدرت نرم: مطالعه موردی سینمای فلسطین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر تهران.دانشکده سینما و تئاتر

10.22085/javm.2019.197122.1382

چکیده

مفهوم قدرت نرم در علوم سیاسی به منظور توصیف قابلیت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار سایر مجموعه‌ها از طریق ابزارهایی متفاوت با قدرت سخت به کار می‌رود. در سطح ملی، قدرت نرم، توانایی‌های یک کشور در به کارگیری ابزاری است که بر دیگر رفتارهای موجود تاثیر بگذارد. این ابزارها می‌توانند از حوزه‌های فرهنگی پدید آیند. سینما در جایگاه رسانه‌ای فراگیر و عامه‌پسند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی در حوزه قدرت نرم محسوب می‌شود. از سویی دیگر هویت مقاومت مفهومی است که در تبیین رابطه نوعی از هویت و قدرت استفاده می‌شود. هویت مقاومت ِهویت کنش‌گرانی هست که در شرایطی قرار دارند که از طرف منطقِ سلطه بی‌ارزش شناخته می‌شوند. از این رو هدف اصلی هویت مقاومت ساخت هویت دفاعی در مواجهه با نهادهای سلطه و تقویت حد و مرزها و خطوط تمایز است. در این پژوهش ابتدا مفهوم جنگ نرم از منظر جوزف نای و هویت مقاومت از منظر مانوئل کاستلز تشریح می‌شود. سپس در ادامه با مطالعه سیر تاریخی سینمای فلسطین، چگونگی تبدیل سینما به هویت مقاومت و ابزاری برای قدرت نرم در این کشور تحلیل می‌شود. پژوهش با بررسی دوره‌های مختلف سینمای فلسطین نشان می‌دهد که چگونه هویت فلسطینی ابتدا از ابزار سینما برای مقاومت در برابر قدرت سخت بهره می‌گیرد و در ادامه به واسطه موفقیت‌های فیلمسازان فلسطینی در عرصه‌های بین المللی، سینمای فلسطین به ابزاری برای قدرت نرم تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between the resistance identity and soft power: a case study on Palestine cinema

نویسنده [English]

  • seyyed ali alirouhani
university of art,faculty of cinema and theatre
چکیده [English]

This is the definition of soft power in political science. Soft power is the ability of a country to use the tools of influence on other existing systems. Cinema as media of the mass and a popular form of media is one of the most significant cultural tools of soft power. Resistance identity explains a specific type of relation between identity and power. In this research the concept of soft war has been explained by the perspective of Joseph Nye. Also resistance identity has been explained with help of Manuel Castells on the issue. Nye believes that there are three sources of soft power; values of domestic and foreign policy and culture. This research focuses on the cultural aspect. To explain the components of culture, Nye uses literature and art. He has given some examples of American cinema in order to explain the influence of art, especially cinema and television, as soft power among different forms of power and their relations.
Castells believes identity resistance comes first as part of resistance itself but with advocating its programs through time, it might become an institute among other institutes of dominance. After this, through studying contemporary Palestinian cinema, the research explains how cinema has become the resistance identity and a tool of soft power in Palestine. The research analyses different periods Palestinian cinema in order to explain how Palestinian identity uses cinema to resist against hard power and after global success of Palestinian cinema, it becomes a tool of soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Resistance Identity
  • Cinema
  • Palestine