مطالعه اسلوب‌های اختصاصی شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

10.22085/javm.2019.69270.1020

چکیده

پیش‌شرط اثرگذاری پیام‌های رسانه‌ای، داشتن اعتماد مخاطب است. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به اسلوب های اختصاصی جلب اعتماد مخاطبان در شبکه بی بی سی فارسی است و برای این کار اصلی ترین بخش خبری این شبکه یعنی خبر 60 دقیقه را مورد مطالعه قرار می دهد. این پژوهش از نظریه اعتبار منبع، جنگ نرم، استفاده و رضامندی و انگ زنی استفاده کرده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی دو ماه از خبر 60 دقیقه را به طور کامل مورد مطالعه قرار داده است. در پایان با طبقه‌بندی کدهای به دست آمده 78 مفهوم احصا شد که در 20 مقوله انسجام یافتند و این مقوله‌ها مبنای تحلیل قرار گرفت. اسلوب‌های اختصاصی این شبکه برای جلب اعتماد مخاطبان عبارت است از: فرا اطلاعات، اعتباربخشی، واقع‌نمایی مکان رویداد، حضور در مکان‌های خبرساز، درگیر کردن مخاطب، ارتقا واقعی کردن اهمیت رویداد، توجه به تازگی رویداد، جامع‌نگری، مخاطب محوری، پیوند خبر و زندگی روزمره مخاطب، بی‌واسطگی، نزدیکی به مخاطب، مشارکت دادن مخاطب در تولید خبر، مرجعیت خبرنگاران، به کارگیری فیلم های تولیدی گروه های دخیل در خبر، به کارگیری شاهدان عینی، بیان چراها، رجوع به متخصصان خبره، مستند کردن گفته‌ها، استفاده از نقل‌قول و مکتوبات.یکی از خصوصیات اصلی برنامه خبری 60 دقیقه، نشان دادن ملموس معیارهای جلب اعتماد به مخاطب است و این خود نشان دهنده‌ی این موضوع است که این برنامه به خوبی اهمیت خبر تلویزیونی را که اساس آن بر تصویر است، درک کرده و می کوشد به انحای گوناگون هر رویدادی را به طور ضمنی و مستقیم به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Specialized Methods Used by BBC Persian News Channel to Earn their Audiences’ Trust Case Study: A Case Study of 60-Minutes News

چکیده [English]

In media The prerequisite for the efficiency of any media communication is earning the trust of audiences. The current research aims to study the methods used by Persian BBC to earn the trust of its audience specifically in one of its major news programs: 60 Minutes. Using qualitative content analysis and inductive methods, this research has studied 2 months of 60 Minutes broadcast to investigate its source credibility, soft war, uses and gratification and Stigmata aspects. 78 aspects were observed in this news program and categorized in 20 categories for the analysis. The specific methods used by BBC Persian to earn the trust of its audiences are meta information, forging credibility, simulating incident location, reporting from hot news locations, engaging audiences, promoting the importance of incidents, covering breaking news, comprehensive insight, audience orientation, linking the news with audiences’ daily life, straightness, Intimacy with audiences, citizen journalism, journalists accountability, utilizing video reports and on-scene witnesses, highlighting whys, inviting case experts, documentizing spoken words, and using quotations and written documents. One of the main properties of BBC “60-Minutes” news program is showing tangible measures of drawing trust to audiences which verifies the their understanding of tv news production importance that is based on illustrations and tries to cover every events and broadcast them directly or vaguely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust earning methods
  • Trust in media
  • 60 Minutes Program
  • Qualitative Content Analysis