بازنمایی سبک زندگی در سریال های خانوادگی پربیننده تلویزیون در دهه هفتاد مطالعه موردی سریال «پدرسالار»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

2 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

10.22085/javm.2019.83819.1074

چکیده

دهه هفتاد و شروع «دوران سازندگی»، از نقاط عطف تحولات سنت و مدرنیته، پس از انقلاب است که بیش از هر چیز در سبک زندگی نمود می یابد. این تحقیق برآنست تا با رویکرد مطالعات فرهنگی، بازنمایی «سبک زندگی» در سریالهای خانوادگی پربیننده در دهه هفتاد را مطالعه کند. به این منظور سریال پدرسالار، به عنوان پربیننده ترین سریال خانوادگی، که موضوع آن به طور وثیقی با حوزه سبک زندگی مرتبط بود برای مطالعه موردی انتخاب شد. در بخش ادبیات نظری؛ دیدگاههای صاحبنظران در باب سبک زندگی بررسی و در ادامه نظریه بازنمایی برساختگرا به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردید. در بحث روش، از دو الگوی نشانه شناسیِ «کیت سلبی و ران کاودوری» و «تحلیل سه گانه فیسک» بهره گیری شد. نتایج نشان می دهد بازنمایی سبک زندگی حول دو محور اصلی صورت گرفته است. اول تضاد نسلی و دوم تضاد سبک زندگی سنّتی با نوگرا. سنخشناسی سبک زندگی در قالب تقابل دوگانه «سبک زندگی سنّتی نسل قدیم» و «سبک زندگی نوگرای نسل جدید» بازنمایی گردیده است. این سریال تلفیق سبک زندگی سنّتی و نوگرا را برای جامعه ایرانی تجویز می کند. این تلفیق شامل داراییها، ارزشها، نگرشها و الگوی روابط انسانی می شود. «تأکید بر شکاف نسلی»، «نقد سبک زندگی سنّتی مردسالار نسل قدیم» و «عدم دخالت دادن مذهب در تقابل سبک زندگی» از جمله معانی مرجح این سریال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation Of Lifestyle In The I.R.I.B Family Series in seventies The case study of “Pedarsalar”

نویسندگان [English]

  • aliasghar soleimanian 1
  • Mahdi Montazerghaem 2
1 Master of communication from IRIB univesity
2 Associate Professor in Tehran University Department of Communication
چکیده [English]

The seventies and the beginning of "the era of construction", the milestones developments tradition and modernity, after the revolution that reflected more than anything in life style. This research aims to use cultural studies approach, to study the representation of "lifestyle" in more watched family series in the seventies. For this purpose, serial "pedarsalar" as the most watched family series, which is closely related to lifestyle-related topics have been chosen for the case study. In the theoretical section, the views of experts on the lifestyle has been check and then constructive representation theory was selected as a theoretical framework. In the method, the two of semiotics models "Selby and Ron Kowdery" and "triple analysis of Fisk" has been use.
The results showed that represent of lifestyle have been done around two main axes. The first is and generation contrast and second is the conflict between traditional and modern lifestyles. lifestyle Typology is represented in the form of binary opposition; "traditional lifestyles the older generation" and "modern lifestyle of the new generation". This series prescribes combination of traditional and modern lifestyle to Iranian society. This combination include; properties, values, attitudes and patterns of human relations. "Emphasize the generational gap," "critique of the traditional patriarchal way of life of the older generation" and "non-interference of religion in conflict between lifestyles," including the preferred meanings of this series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Representation"، "Lifestyle"، "Family TV Series"
  • "Semiotics"، "Tradition"