دوره و شماره: دوره 13، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-217 
8. بازنمایی زنان چادری در سریال‌های تلویزیونی ایران

صفحه 183-207

10.22085/javm.2019.88739

مهدخت بروجردی علوی؛ سید محمد مهدی زاده؛ محسن شاکری نژاد