دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1399 
7. تحلیل گفتمان انتقادی پیام‌های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران

صفحه 181-207

10.22085/javm.2020.199690.1395

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امیدعلی مسعودی