دوره و شماره: دوره 10، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 1-244 
4. تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی ازطریق شبکه ورزش سیما

صفحه 107-126

سعید باقری؛ محمود عباس مشکینی؛ محمدقلی میناوند


6. حوزه های مشارکت در فیلم مستند مشارکتی

صفحه 153-195

ابوالحسن قاسمی؛ سیما سررشته داری