دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-270 
1. اقتباس رادیویی از داستان های منثور عرفانی برای نمایش نامه رادیویی

صفحه 9-26

سید محمد مهدی موسوی مهر؛ مجید شریف خدایی؛ احسان هنرمند نیا