دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، بهار 1393، صفحه 1-229 
6. بازنمایی قیام توابین در سریال "مختار"

صفحه 157-196

علی پاپی صادقی؛ علی اکبر رزمجو