دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، بهار 1390، صفحه 1-208 
4. نقش بودجه‌بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه

صفحه 75-98

غلامحسین نیکوکار؛ عبدالرحمن احسان؛ زهراسادات سلیمان زاده


7. موسیقی و پیام‌های رادیویی

صفحه 155-169

سعید یوسفی بیله‌سوار؛ بهمن بهروزی