دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 1-150 
2. رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب

صفحه 32-49

حمیدرضا نجفی؛ سیدمحمد دادگران