دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 1-150 
1. کارگردانی تله‌فیلم

صفحه 11-31

سحر ناسوتی؛ محمود اربابی