دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار 1389، صفحه 1-150 
1. مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها

صفحه 11-39

محمدحسین صباحی؛ علی رجب زاده طهماسبی


3. بازنمایی غرب در سینمای ایران

صفحه 61-95

زهرا سخی؛ عبدالله گیویان؛ محمد دادگران


4. تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور

صفحه 96-123

رامین فنائیان؛ افسانه مظفری؛ سیدمحمد دادگران