دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز 1388 
7. مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB)

صفحه 149-164

محمدمهدی رحمتی؛ محمدرضا سعید آبادی