دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-170