اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شهاب اسفندیاری

دکتری نظریه انتقادی و مطالعات فیلم رئیس دانشگاه صداوسیما
استادیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

esfandyariiribu.ac.ir

سردبیر

باقر ساروخانی

دکتری جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

sarokhaniut.ac.ir

جانشین سردبیر

علی رجب زاده طهماسبی

دکتری پژوهش هنر دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

ali_tahmasebihotmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر فرهنگی

دکترای مدیریت و ارتباطات استاد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

aafarhangiut.ac.ir

احمد ضابطی جهرمی

دکتری پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک استاد دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

azabetiiribu.ac.ir

اصغر فهیمی فر

دکتری تاریخ و فلسفه هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

fahimifarmodares.ac.ir

حسن خجسته باقرزاده

دکترای مدیریت استراتژیک دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما

khojastehhasanyahoo.com

سید مصطفی مختاباد

دکتری تئاتر، فیلم، ارتباطات استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

mokhtabmmodares.ac.ir

جعفر هزار جریبی

دکتری جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

hezarjaribiatu.ac.ir

علی رجب زاده طهماسبی

دکتری پژوهش هنر دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

ali_tahmasebihotmail.com

اردشیر زابلی زاده

دکتری علوم ارتباطات دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

azabolizadehiribu.ac.ir

داود نعمتی انارکی

دکتری ارتباطات دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

dna585gmail.com

مدیر اجرایی

ابوالفضل عابدی

دکتری پژوهش هنر دانشگاه صداوسیما

abediiribu.ac.ir