فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری (JAVM) - واژه نامه اختصاصی