دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 1-138 
3. ارزش و رسانه

صفحه 45-76

علیرضا الوندی؛ محمدعلی هرمزی زاده