شناسایی استراتژی رسانه‌‌ای مطلوب صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (از دیدگاه متخصصان و کارشناسان رسانۀ ملی)

علی دادخواه؛ محمد سلطانی فر؛ علی جعفری

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 84-57

https://doi.org/10.22085/javm.2023.354447.1957

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی استراتژی سازمان صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری به روش آمیخته انجام گرفته است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، مدیران صدا و سیمای مراکز استان‌‌ها و اساتید حوزۀ رسانه‌‌ و در بخش کمی، اساتید دانشگاه بوده اند. در مرحلۀ کیفی، 18 نفر به روش نمونه‌‌گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری و در مرحلۀ کمی، 60 نفر به صورت ...  بیشتر