تحلیل مؤلفه‌‌های تربیت شهروندی در انیمیشن‌‌های کودکان

سارا استواربکیانی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 32-5

https://doi.org/10.22085/javm.2023.370468.2003

چکیده
  انیمیشن‌ها در تربیت کودکان، جایگاه مهمی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی، معرفی و تحلیل مؤلفه‌های تربیت شهروندی در انیمیشن‌‌های کودکان است. پژوهش در رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای تلخیصی انجام گرفت. در این راستا، ابتدا مؤلفه‌‌های تربیت شهروندی با روش مرور نظام‌مند در سه مؤلفۀ دانش، مهارت و نگرش تعیین شدند. سپس 8 انیمیشن برنده جایزۀ ...  بیشتر