ماده، فرآیند و دامنه مونتاژ در نظر شکل گرایان

مرتضی حسینی گلکار؛ سیدمحسن هاشمی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، ، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38552

چکیده
  در میان شکل‌گرایان دو دیدگاه متفاوت نسبت به مونتاژ فیلم وجود دارد: دیدگاه نخست، مونتاژ را فرآیند پیوند تصاویر عنصری (نامعین و فاقد استقلال) توصیف می‌کند و دیدگاه دیگر مونتاژ را برخورد دیالکتیک میان تصاویری سلولی (دارای ساختار) می‌داند. پژوهش‌حاضر، ضمن بررسی این دو دیدگاه، تلاش می‌کند تا از طریق بررسی وجوه اختلاف و مطالعه‌ فصول ...  بیشتر