راهبردهای مستند ساز در رویارویی با واقعیت ( مستند بسته، مستند یاز)

ابوالحسن قاسمی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38550

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخله، بیان و مصور ساختن واقعیت و راه‌های به کار گرفته شده از سوی مستندساز با استفاده از روش اسنادی- توصیفی می‌پردازد. ارائه چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندهای تلویزیونی، نحوه مداخله مستندساز، تفسیر او از دنیای پیرامون و سرانجام راهبردهای اتخاذ شده از سوی مستندساز ...  بیشتر

راهبردهای مستندسازدر مواجهه با واقعیت

ابوالحسن قاسمی

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1389، ، صفحه 95-122

چکیده
  بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخلة به کار گرفته شده از سوی مستندساز در این شیوه‌ها، موضوع این مقاله است. ارائة چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندها، هدف این پژوهش را تشکیل می‌دهد.  بیشتر