مخاطب شناسی تبلیغات تلویزیونی؛ مخاطب مفروض تبلیغات کالاهای مصرفی

داود نعمتی انارکی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 135-168

https://doi.org/10.22085/javm.2021.251990.1604

چکیده
  شناخت مخاطب یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در پیام رسانی رسانه ها محسوب می شود، بخصوص اگر پیام رسانه در حوزه تبلیغات تجاری باشد که با بازاریابی و فروش محصول تبلیغ شده ارتباط نزدیک دارد. مخاطب مفروض، مخاطب فرض شده تولیدکننده پیام است. بنابراین در مخاطب مفروض تولید کنندگان پیام، ابعاد تناسب گفتمان ارتباط‌گر با ارتباط‌گیر باید مورد ...  بیشتر