شناسایی استراتژی رسانه‌‌ای مطلوب صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (از دیدگاه متخصصان و کارشناسان رسانۀ ملی)

علی دادخواه؛ محمد سلطانی فر؛ علی جعفری

دوره 17، شماره 45 ، فروردین 1402، ، صفحه 84-57

https://doi.org/10.22085/javm.2023.354447.1957

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی استراتژی سازمان صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری به روش آمیخته انجام گرفته است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، مدیران صدا و سیمای مراکز استان‌‌ها و اساتید حوزۀ رسانه‌‌ و در بخش کمی، اساتید دانشگاه بوده اند. در مرحلۀ کیفی، 18 نفر به روش نمونه‌‌گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری و در مرحلۀ کمی، 60 نفر به صورت ...  بیشتر

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیست‌محیطی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی شهر تبریز

مهدیه فرج زاده؛ ناهید کردی؛ علی جعفری

دوره 15، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 173-143

https://doi.org/10.22085/javm.2021.297013.1799

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی محتوای سواد زیست‌محیطی در بین کاربران شبکه‌های مجازی در شهر تبریز انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش این تحقیق پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل شهروندان 15 تا 59 سالۀ شهر تبریز است که از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند. محاسبۀ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تقریباً 384 نفر را در بر گرفت. روش ...  بیشتر