نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرم (مطالعه موردی : شهر بندرعباس)

حسن گل بخشی؛ مهدخت بروجردی علوی؛ مجید سعادتی

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 119-97

https://doi.org/10.22085/javm.2019.69663.1021

چکیده
  این پژوهش باهدف شناسایی راهکارهای تقویت نقش‌آفرینی تلویزیون در پیشگیری از وقوع جرم در شهر بندرعباس و برای پاسخ به این سؤال انجام‌شده است که چگونه تلویزیون می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم در این شهر اثرگذار باشند. برای پاسخ به این سؤال از روش دلفی در دو مرحله برای گردآوری و تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات استفاده شد. تعداد 42 نفر از صاحبنظران ...  بیشتر