مفهوم شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم

احمد زرنگار

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، ، صفحه 181-192

چکیده
  نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا کلید واژه‌های اجتماعی قرآن کریم را که به واژه ألْمجتمع یعنی جامعه نزدیک است و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، مفهوم شناسی نماید و دلالت آن واژگان را بر حیات اجتماعی انسان و ارتباطات اجتماعی میان فردی و جمعی تبیین نموده و آیات شریفه مرتبط با آن واژه‌ها را مطرح نماید و اقوال مختلف دانشمندان علم لغت را در این باره ...  بیشتر