آسیب‌شناسی نگارشی زیرنویس‌ها در شبکه‌های تلویزیونی خبر و آی‌فیلم: پژوهشی پیکره‌بنیاد

شهرام مدرس خیابانی

دوره 12، شماره 27 ، مهر 1397، ، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22085/jrtv.2018.70612

چکیده
  در این پژوهش سعی بر آن بوده است، نظام نوشتاری موجود در زیرنویس‌‌های شبکۀ معیار خبر و زیرنویس‌های موجود در شبکۀ آی‌فیلم از منظری پیکره‌بنیاد بررسی شود تا ضمن دریافت نوع نگارش غالب در این زیرنویس‌ها، اشکالات املایی و فنی موجود در آنها، بر اساس دستور‌العمل نگارش مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بررسی و مقایسه شود. برای دستیابی به ...  بیشتر