شبکه‌های استانی و تقویت فرهنگ‌های بومی

محمدعلی هرمزی زاده؛ امیر ساکی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1390، ، صفحه 32-42

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی نقش شبکة استانی افلاک در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان است. روش تحقیق، پیمایشی است. جامعة آماری، کلیة افراد بالای پانزده‌سالِ شهر خرم‌آباد است که از این میان، تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و درنهایت 400 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار ...  بیشتر