چالش‌های تعامل دین و تلویزیون با تأکید بر نمایش شخصیت‌های قدسی و معصوم

اصغر فهیمی فر؛ مرتضی ترقی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، ، صفحه 42-80

چکیده
  محدودیت زبان و ساختار تلویزیون، باعث می‌شود که مفاهیم مجرد و قدسی نتوانند به صورت تمام و کمال در قالب روش‌ها و تکنیک‌های بصری در تلویزیون به نمایش درآیند؛ به همین دلیل، شناخت دقیق و کامل امکانات و ابزار تلویزیون از سویی، و نیز شناخت جایگاه و موقعیت شخصیت‌های قدسی و معصوم از سوی دیگر، جزء مهمترین و البته ابتدایی‌ترین کارها در بحث ...  بیشتر