نگاهی انتقادی به مبانی ارتباطات انسانی

مهدی فقیهی نژاد؛ سیدمجتبی رضوی طوسی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، ، صفحه 81-97

چکیده
  در این مقاله تلاش شده‌است تا با استفاده از درس‌ها و فرامین قرآن کریم، نگاه انتقادی به مبانی علم ارتباطات، به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات انسانی، تبیین شود. در این زمینه تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته‌است و نسخه دقیقی دربارۀ نگاه به ارتباطات انسانی وجود ندارد. در نگاه قرآنی بالاترین هدف در مسئله ارتباطات توّجه به خدا، رضایت او، دلدادگی ...  بیشتر