عاشیق: خنیاگر خلق؛ بررسی خاستگاه هنرعاشیقی

سهیلا نجم؛ یعقوب صدیق جمالی

دوره 7، شماره 15 ، فروردین 1390، ، صفحه 133-154

چکیده
  مقالة حاضر به معرفی عاشیق و دستان‌های عاشیقی پرداخته و خاستگاه‌های گوناگون این هنر را در گذشته بررسی نموده است. در بخش ابتدایی مفهوم خنیاگری مورد توجه قرار گرفته و نمونه‌های آن در مناطق گوناگون جهان بررسی گردیده است. سپس به «گوسان‌ها»، «اوزان‌ها» و در نهایت به «عاشیق» پرداخته شده است. در این میان به هنر عاشیقی به ...  بیشتر