شاخص‌های جمعیت شناختی و ضرورت‌های برنامه‌سازی

سید علیرضا هاشمی

دوره 6، شماره 11 ، فروردین 1389، ، صفحه 124-146

چکیده
  مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین شاخه‌های مدیریت است که در طی دو دهه اخیر توسعه روز افزون یافته است. از آنجا که تفکر استراتژیک را «اقدام در زمان حال در پرتو بصیرت روشن نسبت به آینده» تعریف کرده اند؛ بصیرت روشن نسبت به آینده، به معنای آگاهی از محیط آینده، و آگاهی از عملکرد سازمان در آینده است. از این رو برنامه ریزی محتوایی برنامه‌های ...  بیشتر