مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا سیدی

دوره 5، شماره 10 ، دی 1388، ، صفحه 97-125

چکیده
     این مقاله به توصیف روشی جدید برای ارزیابی تأثیر یک فیلم بر فعالیت مغزی بینندگان می‌پردازد. در این روش، فعالیتِ مغز در خلال تماشای آزاد فیلم‌ها از طریق «تصویربرداری کارکردی به شیوة تشدید مغناطیسی»[1] (fMRI) اندازه‌گیری می‌شود و به منظور ارزیابی شباهت‌ها در زمان پاسخ‌دهی و منطقه پاسخ‌دهندة مغز در بین بینندگان هنگام تماشای ...  بیشتر