ارزیابی معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا» طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

حبیب ابراهیم پور؛ افسانه حسینی

دوره 5، شماره 9 ، مهر 1388، ، صفحه 105-122

چکیده
  به‌منظور برداشتن گام‌هایی مؤثر، وضع حاکم بر معاونت صدا در خصوص برنامه­ریزی و مدیریت منابع انسانی بررسی شد. روش به‌کاررفته در این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی است. با جمع­آوری دیدگاه مدیران و مسئولان و کارشناسان (حداقل دارای مدرک کارشناسی) معاونت صدا که جامعة آماری حدود 1000نفر و حجم نمونه حدود 200 نفرند، معیار برنامه‌ریزی و ...  بیشتر