بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا

بابک سهامی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 5، شماره 9 ، مهر 1388، ، صفحه 123-148

چکیده
  از مهم‌ترین وظایف مدیر سازمان، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان و ایجاد زمینه‌های بهبود عملکرد است. هدف این مقاله، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان رادیوست. در ابتدا، شاخص‌های مهم در عملکرد برنامه‌سازان، براساس شاخص‌های بین‌المللی حاکم تعریف شده، سپس اهمیت آنها از دید برنامه‌سازان رادیو، شامل تهیه‌کنندگان ...  بیشتر