تأثیر ظرفیت‌‌های تعزیه در تولید قالب‌‌ها یا برنامه های کوتاه رادیویی (با نگاهی گذرا به روایت و روایت‌‌شنو)

زهرا حاجی احمدی؛ شهرام گیل آبادی؛ ویدا همراز

دوره 16، شماره 43 ، مهر 1401، ، صفحه 167-196

https://doi.org/10.22085/javm.2022.317413.1877

چکیده
  این مقاله با هدف شناخت تأثیر ظرفیت‌‌های تعزیه عاشورایی در تولید برنامه های کوتاه رادیویی (با نگاهی گذرا به روایت و روایت‌‌شنو) نگاشته شده است، که سعی در ارائه‌‌ الگوی پیشنهادی قالب یا شکل برنامه سازی جدیدی، به نام "بیت ‌‌استوری" دارد. به این منظور، با تحلیل روایت تعزیه‌‌های عاشورایی در خصوص شاخصه‌‌های برنامه‌‌سازی، برای تولید ...  بیشتر