بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی

فائزه تقی پور؛ سپهر خلجی؛ آسیه معینی

دوره 12، شماره 28 ، اسفند 1397، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22085/javm.2019.83882

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی مؤلفه‌های فرهنگی مجموعه انیمیشن‌های پربیننده کودکان انجام یافت. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. جامعه آماری شامل 15 قسمت مجموعه انیمیشن باب اسفنجی، شلوار مکعبی تولید شده توسط کمپانی نیکلودین بود و همه این انیمیشن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین یافته های به دست آمده در پنج گروه اصلی ...  بیشتر