رابطه میان هویتِ مقاومت و قدرت نرم(مطالعه موردی سینمای فلسطین)

سیدعلی روحانی

دوره 13، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/javm.2019.197122.1382

چکیده
  مفهوم قدرت نرم در علوم انسانی به منظور توصیف قابلیت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار سایر مجموعه‌ها از طریق ابزارهایی متفاوت با قدرت سخت بکار می‌رود. در سطح ملی، قدرت نرم، توانایی‌های یک کشور در بکارگیری ابزاری است که بر دیگر رفتارهای موجود تأثیر بگذارد. این ابزارها می‌توانند از حوزه‌های فرهنگی پدید آیند. سینما در جایگاه رسانه‌ای ...  بیشتر