تبیین الگوی انتخاب راهبرد کنش گفتگویی توسط مناظره کنندگان مورد مطالعه: مناظره‌های انتخاباتی

مهدی صدقی؛ مجتبی امیری

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1398، ، صفحه 83-107

https://doi.org/10.22085/javm.2019.152877.1172

چکیده
  تجربه برگزاری مناظره‌های انتخاباتی حاکی از آن است که این مناظره‌ها بجای آنکه فضایی برای دیالوگ و گفتگو نسبت به موضوعات مهم برای جامعه باشد، فضایی بوده که نامزدها به تخریب و تهاجم نسبت به رقبا بپردازند. در این پژوهش پس از دسته‌بندی انواع تعامل‌ها و کنش‌های بین مناظره کنندگان، شرایط علی و زمینه‌ای برای انتخاب راهبردهای  متفاوت ...  بیشتر