سینمای دفاع مقدس در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران

حبیب اله مازندرانی؛ علی محمد مزیدی شرف‌آبادی؛ سید علیرضا افشانی

دوره 15، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 142-121

https://doi.org/10.22085/javm.2022.311807.1847

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی سینمای دفاع مقدس در طول چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی(1360-1400) است. . چارچوب نظری این پژوهش بر دو نظریه" مکمل – بازتاب" و "شکل دهی" ، استوار است.که طبق آن هنر، بازتابی از شرایط اجتماعی است و در عین حال برای شکل دهی به افکار عمومی جامعه ، از آن بهره برده میشود. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی برای درک عمیق تر ساختار ...  بیشتر