راه‌کارهای نقش‌آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل

علی اکبر رزمجو؛ ابراهیم فتحی؛ محمد هندی

دوره 13، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22085/javm.2020.173434.1257

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی راهکارهای نقش‌آفرینی شبکة استانی سبلان در توسعة اقتصادی استان اردبیل صورت گرفت. این پژوهش به روش کیفی با ابزار مصاحبه عمیق به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته است. جامعة آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان اقتصادی، توسعه‌ای، رسانه‌ای در استان اردبیل بودند که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و بعد از 18 مصاحبه محقق ...  بیشتر