سیاست رسانه‌ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران

حسن بشیر؛ علیرضا رحمانی

دوره 12، شماره 28 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22085/javm.2019.83878

چکیده
  شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی به‌عنوان مهم‌ترین درگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران به سوی مخاطبان انگلیسی نیازمند تدوین چارچوب‌های سیاستی متقن و مبتنی بر دانش و تخصص می‌باشد. آنچه مقاله پیش‌رو بدان می‌پردازد، ارزیابی و بررسی روند سیاستگذاری رسانه‌ای شبکه پرس تی وی در قبال بازنمایی تصویر ایران می‌باشد. اهمیت تصویر ایران با توجه ...  بیشتر