بررسی جایگاه رادیو در آموزش و ارتقای مهارت‌های ارتباطی حوزۀ خانواده

اسمر توبک؛ زین العابدین جعفری

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22085/javm.2020.189383.1332

چکیده
  جامعۀ ایران هم‌اکنون در وضعیت بسیار حساس و بغرنج ناشی از شرایط گذار از دوران سنت به دوران مدرن قرار گرفته و ازجمله نهادهای اجتماعی تحت تأثیر این شرایط، خانوادۀ ایرانی است. سیاست‌گذاران فرهنگی به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزۀ خانواده، ناگزیر از مداخله و ارائه آموزش‌های مرتبط هستند. با توجه به اینکه زنان، از مهم‌ترین مخاطبان ...  بیشتر