مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما و قصه های قرآن کریم

احمدعلی سجادی صدر؛ مرتضی افشاری؛ مهدی پوررضائیان

دوره 13، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 221-247

https://doi.org/10.22085/javm.2020.202159.1401

چکیده
  گرچه ظهور پیرنگ‌های مبتنی بر تکرار به دهۀ پنجاه در سینما باز می‌گردد، اما نامی‌که امروزه با آن شناخته می‌شوند در دهۀ اول قرن حاضر توسط دیوید بردول پیشنهاد شده است: «پیرنگ انشعابی»، «دیوید بردول» روایتی را که در آن یک شخصیت در موقعیتی واحد دست به انتخاب‌های مختلف زده ـ و با سرنوشت‌های متفاوتی روبه رو می‌شود ـ و روایت، ...  بیشتر