کاربست نظام گفتمانی شناختی در تحلیل نمایشی از مجموعه کلاه قرمزی

هاله سینایی نوبندگانی؛ سعید حسام پور

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22085/javm.2020.217130.1486

چکیده
  با توجه به اهمیت بحث «آزادی» و «اقتدار» که یکی از مهم‏ترین مسائل فلسفۀ ادبیات کودک به شمار می‏رود، هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای آزادی و اقتدار از منظر تبیین فرایند روایی در گفتمان نمایشی کودکانه از مجموعۀ کلاه قرمزی است که با بهره‏ گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی در چارچوب الگوی نشانه ـ معناشناسی واکاوی و تحلیل ...  بیشتر