تجسم مکان در سینمای داریوش مهرجویی (مطالعۀ موردی: «خانه» در فیلم‌های اجاره‌نشین‌ها و مهمان مامان)

پرنا کاظمیان؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ فردوس حاجیان

دوره 15، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 89-69

https://doi.org/10.22085/javm.2021.239440.1560

چکیده
  بررسی معیارهای کیفی خانه به عنوان مکانی که در شکل ­گیری شخصیت انسان­ها تأثیرگذار است، از رهگذر نشانه-معناشناسی میسر است. نشانه- معناشناسی (سیال) که از تعامل با مباحث پدیدارشناسی و رجعت به اصل حسی- ادراکی نشانه حاصل می‌شود، بستر مناسبی برای بررسی چگونگی کارکرد، تولید و دریافت معنا فراهم می‌کند. در این پژوهش که از نوع کیفی و کاربردی ...  بیشتر