تبلیغات‌بازرگانی و نظام انسان‌شناختی اسلامی

حسن خیری

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22085/javm.2021.251688.1602

چکیده
  امام‌خمینی (ر.ه) صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دانشگاه عمومی خواندند این بدین معنا است که هدایتگری متناسب با اهداف اسلام می بایست در تولید و پخش برنامه های رسانه مورد توجه قرار گیرد. عدم‌آمادگی متولیان دینی برای ارائه نسخه چگونگی شکل‌دهی به نظامات مختلف حیات فردی و اجتماعی از جمله حیات اقتصادی و فرهنگی موجب شده که مکرر با آزمون ...  بیشتر