اصول ومبانی تبلیغات بازرگانی ازدیدگاه اسلام

سیدحسین شرف الدین

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 59-101

https://doi.org/10.22085/javm.2021.252106.1605

چکیده
  چکیده:ازجمله کارکردهای دیرینه ومعمول رسانه های جمعی، مشارکت درفعالیت های تبلیغی عموما و تبلیغات بازرگانی، خصوصا است. بی شک،‌ کنش رسانه دراین خصوص همچون سایرعرصه ها، به دواعی، ضرورت ها، اقتضائات و اهدافی مستند است و منطق توجیهی خاصی آن را حمایت و همراهی می کند.آنچه دربررسی تحلیلی وانتقادی این کنش مهم است نه انگیزه و قصد یک سازمان ...  بیشتر