‌‌بازی‌های ویدئویی و چالش سبک زندگی؛ تحلیل نشانه شناسی بازی «سرقت بزرگ اتومبیل»

فرشاد گودرزی؛ رضا کاوند؛ اسماعیل شریفی

دوره 15، شماره 39 ، آبان 1400، ، صفحه 172-145

https://doi.org/10.22085/javm.2021.300662.1813

چکیده
  امروزه ‌‌بازی‌های ویدئویی به ابزاری مهم برای ترویج مسائل فرهنگی‌ای مانند سبک زندگی تبدیل شده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی نقش ‌‌بازی‌های ویدئویی در گسترش فرهنگ و سبک زندگی غربی انجام شده است. برخی از اندیشمندان معتقدند که رسانه‌هایی نظیر ‌‌بازی‌های ویدئویی به‌عنوان یک کالای فرهنگی برای استحالۀ فرهنگی جوامع مختلف به کار گرفته ...  بیشتر